لیست قیمت

شرایط اعطای نمایندگی :
اطلاعات متقاضی نمایندگی از بازار محصول
شرایط مالی و اعتباری نمایندگی ( ضمانت ملکی یا بانکی )
دانش فنی متقاضی
تجربه متقاضی در امر فروش محصول
حسن شهرت متقاضی
کادر فروش و تعداد افراد متخصص در فروش و بازاریابی
توانایی مدیریتی متقاضی
سابقه متقاضی در اخذ نمایندگی از سایر بنگاهها
روابط عمومی
سطح آموزش کادر فروش متقاضی
محل دفتر متقاضی و ارتباطات تلفنی ، فاکس ، اینترنت
:  مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد نمایندگی
کپی از آخرین اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 کپی از شناسنامه اعضاء  و دارندگان حق امضاء برای شرکت
EnglishIran

متن حق نشر